Ders Notları

Uluslararası Pazarlama Ders Notları

1-) Uluslararası pazarlama nedir?

Uluslararası pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere mal, hizmet ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin olarak birden çok ülkede yapılan planlama ve uygulama sürecidir.

2-) İşletmelerin uluslararası pazarlamaya yönelme amaçları, kazandıkları avantajlar nelerdir?

 1. Mukayeseli üstünlük imkanından yararlanmak
 2. Rekabeti koruyabilmek veya rekabetten kaçmak
 3. Vergi avantajı elde etmek
 4. Ürün yaşamını uzatmak
 5. Karları arttırmak

3-) İşletmelerin uluslararası pazarlamaya katılma dereceleri nelerdir?

 1. Tesadüfü İhracat:
  İşletmede yurt içi pazarlamanın hakim olduğu bir dönemdir. Yurt dışından tesadüfen gelen sipariş karşılanır.
 2. Aktif İhracat:
  İşletmenin pazarlama çabalarında bir değişiklik yapmaksızın yurt dışı satışlarına da yönelme aşamasıdır.
 3. Uluslararası Pazarlama:
  Bu aşamada işletme gerçekten uluslar arası işletme haline gelir. Aktif ihracat aşamasında daha çok yakın pazarlar üzerinde durulup az sayıdaki dış pazarlara yönelme söz konusu olurken, burada çeşitli ülke pazarları üzerinde durulur.
 4. Global (küresel) Pazarlama:
  Dünyada artık geleneksel rekabet unsurları geri plana düşerken, iyi yetişmiş insan gücü, iyi işleyen bir piyasa mekanizması ve pazarlara kolaylıkla mal sevkedilebilmesini sağlayan gelişmiş bir haberleşme ağı ortaya çıkmıştır.

4-) Uluslararası pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler nelerdir?

 1. Kültürel ve Sosyal Çevre
 2. Ekonomik Çevre
 3. Politik ve Yasal Çevre
 4. Demografik Çevre
 5. Teknolojik Çevre

5-) Uluslararası pazarlamaya ait bilgileri elde edebileceğimiz kaynaklar nelerdir? (10)

 • Dış Ticaret Geliştirme Ofisleri
 • Ticaret Ataşelikleri
 • Bankalar
 • Hedef ülkelerin resmi kuruluşları
 • Uluslar arası kuruluşlar
 • Ticaret Odaları
 • Yabancı Gazeteler
 • Fuar ve Sergiler
 • Dış Ticaretle İlgili Seminer ve Konferanslar
 • Dünya Ticaret Merkezleri

6-) Uluslararası pazarlamaya planlama süreci hangi aşamalardan oluşmaktadır? (18)

 1. Uluslararası pazarlama veya ihracat pazarlaması kararı
 2. Hedef Pazar seçimi
 3. Yabancı pazara giriş ve satış kararları
 4. Pazarlama programı karması (4P: Mal, Dağıtım, Fiyat, Tutundurma)
 5. Organizasyon ve kontrol

7-) Çokuluslu işletme nedir? İşletmeler neden böyle faaliyetler gösterirler? (21-24)

Çokuluslu şirketle, yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren ve üretimle ilgili kararları bir merkezden alan şirketlerdir.

 • Faaliyet gösterilen ülkelerin gümrük duvarlarını aşmak.
 • Yüksek ulaştırma giderlerini azaltmak.
 • Hükümetin sunduğu değişik teşviklerden faydalanmak.
 • Mevcut pazar payını korumak.
 • Uluslararası pazarların gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Özellik gösteren mamullerin üretiminde kaliteyi korumak.
 • Yabancı altyapı projelerinin ihalelerine katılmak.

😎 Pazarlama araştırması nedir ve uluslararası pazarlama araştırması neden yapılır? (33)

Pazarlama problemlerinin çözümlenmesi için bilimsel metodun uygulanmasıdır.

 • Hangi müşterinin neye, ne kadar ve hangi fiyatlardan istediklerini öğrenmek için,
 • Pazarlama masraflarından tasarruf için,
 • Tüketici tercihlerindeki değişiklikleri önceden öğrenmek için,
 • Yen kazançların ortaya çıkma ihtimali….

9-) Uluslararası pazarlama araştırması süreci nasıl işler, aşamaları nelerdir? (35)

Uluslar arası pazarlama süreci beş aşamalı şekilde incelenebilir;

 • Problemin tanımlanması
 • Araştırmanın planlanması
 • Araştırma planının uygulanması verilerin toplanması
 • Verilerin tasnifi, analizi ve yorumu
 • Araştırma raporunun hazırlanması

10-) Uluslararası pazarlamada araştırmasında bilgi kaynakları nelerdir? (…)

 • Dış Ticaret Geliştirme Ofisleri
 • Ticaret Ataşelikleri
 • Bankalar
 • Hedef ülkelerin resmi kuruluşları
 • Ticaret Odaları
 • Yabancı Gazeteler
 • Fuar ve Sergiler
 • Dış Ticaretle İlgili Seminer ve Konferanslar
 • Dünya Ticaret Merkezleri

11-) Uluslararası pazarlama araştırmasının sınırları(kısıtlayıcıları) nelerdir? (…)

 • Zaman ve para
  Araştırmada ikincil veri kaynakları kullanıldığında zaman önem kazanır.
 • Araştırma elemanları
  Araştırmada görev alan kişilerin iyi yetiştirilmiş, istatistik teknikleri bilen, sentez ve analiz yapabilme yeteneğine sahip olan kişilerin olması gerekir.
 • Objektiflik
  Araştırmanın başarısı, büyük ölçüde araştırmacının tarafsız olmasına bağlıdır.
 • Yaratıcılık ve örgütsel haberleşme
  İşletmenin asıl amacı tüketici yaratmak olduğuna göre, yaratıcılık kavramı pazarlamanın temellerinden biridir.

12-) Pazarlama araştırması çeşitleri nelerdir? (48)

 • Tüketici araştırması
 • Mamul araştırması
 • Dağıtım kanalları ve dağıtım giderleri araştırması
 • Reklam araştırması
 • Satış araştırması
 • Fiyatlama araştırması
 • Pazar analizi
 • Motivasyon (güdüleme) araştırması
 • Ambalaj araştırması
 • Marka araştırması

13-) Pazar bölümlendirmesi nedir ve uluslararası Pazar bölümlendirmesi neden yapılmaktadır? (71 – 73)

Pazar bölümlendirmesi, bütün tüketicilere aynı anda hizmet edilemeyeceğinden dolayı, sınırlı kaynaklar ile en uygun tüketici tipinin seçilmesi için yapılmaktadır. Pazar bölümlendirme, talebe uygun mal ve hizmet üretilmesine yardımcı olur.

Dış pazardaki büyümenin, ürünün yaşam süresini uzatarak firmanın yatırımlarından daha fazla faydalanmasına olanak sağlamak
İşletmenin aşırı kapasite veya stok fazlalığı nedeniyle de dışarı açılmak isteyebilir.

14-) Uluslararası Pazar bölümlendirmesi süreci hangi adımlardan oluşmaktadır? (74)

 • Ekonomik temellere göre bölümlendirme
 • Coğrafi temellere göre bölümlendirme
 • Ülkelerarası bölümlendirme
 • Politika ve yasal temellere göre bölümlendirme
 • Din temeline göre ve hayat kalitesine göre bölümlendirme

15-) Pazar bölümlendirmede dikkate alınan, bölümlendirmenin dayandırıldığı değişkenler nelerdir? (74)

 • Coğrafik
 • Demografik
 • Psikografik
 • Mamule ilişkin değişkenler

16-) Doğru bir Pazar bölümlendirmesi yaparken temel alınacak ilkeler nelerdir? (78)

 • Ölçülebilirlik
 • Büyüklük
 • Ulaşılabilirlik
 • Uygunluk

17-) Pazar bölümlendirmesinin işletmeye sunduğu yararlar nelerdir? (80)

 • Satış çabaları karlılığın yüksek olacağı umulan bölümlere yoğunlaştırılır.
 • Pazarın talebine uygun olan ürün ya da hizmetler geliştirilir.
 • Pazarda meydana gelen değişimler daha yakından izlenir.
 • Pazara uygun olan satış çabaları belirlenerek bunlar etkin bir şekilde yürütülür.

18-) Hedef Pazar seçimi stratejileri nelerdir? (81)

 • Farklılaştırılmamış pazarlama veya tüm Pazar
 • Yoğunlaştırılmış pazarlama veya tek bölüm
 • Farklılaştırılmış pazarlama veya çok bölüm

19-) Konumlandırma nedir? (86)

Konumlandırma, işletme hedef Pazar olarak belirli bir bölümü veya bölümleri seçtikten sonra bu bölümlere hangi konumda (pozisyon veya yerde) olmak istediğini de belirlemelidir.

Mamul, faydalarına veya kullanım durumuna göre konumlandırılabileceği gibi, doğrudan doğruya büyük rakibe karşıda konumlandırılabilir.

20-) Tüketim mallarının çeşitleri nelerdir? Endüstriyel mallar ne demektir? (..)

Tüketim malları başka bir işleme tabi olmaksızın üretilen ve son el olarak tüketilmek ya da kullanılmak üzere tüketiciye sunulan mallardır. Örnek: giyim eşyası, konserve, kalem vs.

 • Kolayda Mallar:
  Bunlar tüketicinin temel ihtiyacını karşılamak üzere az miktarda sık sık ve en kolay biçimde, en yakın yerden satın almak istedikleri mallardır. Örnek: Kibrit, ekmek, sigara, sabun vs…
 • Beğenmeli (Araştırılan) Mallar:
  Tüketicinin kalite, renk, fiyat, biçim ve modaya uygunluk bakımından karşılaştırmalar yaparak aldığı mallar. Örnek: Giyim eşyası, parfüm, süsleme eşyası, ev eşyası vs…
 • Özellikli Mallar:
  Belirli bir tüketici grubunun özel arzu ve ihtiyaçlarına hitap eder, onların bulmak için çaba sarfettikleri fiyatı yüksek tüketim malları grubunu oluşturur. Örnek: Kürk, pırlanta, elmas…
 • Aranmayan Mallar:
  Bunlar, tüketicinin ya bilmediği ya da bilmekle beraber almaya ilgi duymadığı, genellikle hayatında bir defa kullanacağı mallardır.
  Örnek: Mezar yeri, mezar taşı, hayat sigortası gibi…

Endüstriyel Mallar?

Son el olarak tüketici tarafından değil de başka işletmeler tarafından başka bir mal üretilmek üzere satın alınan mallara endüstriyel mal denir. (Ara mal olarak nitelendirilir.)
Örnek: Otomobil jantı, demir, çelik, jant vs…

21-) Mamul karmasının boyutları nelerdir? (..)

 • Genişlik: Tek bir firma tarafından pazarlanan farklı mamul hatlarını içerir.
 • Uzunluk: Her bir mamul karmasında bulunan toplam ürün sayısını belirtir.
 • Derinlik: O mamul karmasındaki değişken sayısı kadardır.
 • Uyumluluk: Değişik mamul hatlarının son kullanım, üretim ihtiyacı, dağıtım kanalları veya farklı alanlarda birbirleri ile ne kadar ilişkili olduğudur.

22-) Uluslararası pazarlarda mamul karmasının genişletilmesinin avantajları nelerdir? (99)

23-) Uluslararası pazarlamada yeni mamul geliştirmede nasıl bir süreç izlenmektedir? (100)

 • Yeni mamul fikrinin yaratılması.
 • İşletme için en uygun fikrin seçimi.
 • Ekonomik analiz.
 • Mamulün geliştirilmesi.
 • Pazar denemesi.
 • Mamulün ticari amaçla pazara sunulması.

24-) Yeni mamul geliştirmede görülen başlıca başarısızlık nedenleri nelerdir? (102)

 • Uluslararası pazar analizinin yetersizliği.
 • Pazarlama çabalarının yetersizliği.
 • Maliyetlerin tahminlerden fazla olması.
 • Rakiplerin rekabet gücü ve tepkisi.
 • Pazara sunuşta zamanlama hatası.
 • Teknik problem veya üretim problemi.

25-) Uluslararası pazarlamada mamul nasıl bir hayat seyri izler? (103)

Mamul hayat eğrisi modeline göre; giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş’ten oluşan dört aşamayı izler.

 • Giriş Dönemi: Uluslararası pazara yeni bir mamul sunulmuştur.
 • Büyüme Dönemi: Büyüme döneminde malla ilgili ortaya çıkan sorunlar giderilir.
 • Olgunluk Dönemi: Olgunluk döneminde yeniliği yaratan firma, dış pazarlar yerel rekabetin gelişmesine engel olmazsa Pazar payını kaybeder.
 • Düşme Dönemi: Mamul hayat eğrisinin son aşaması olan düşme döneminde ise, mamul artık gelişmiş ülke pazarında üretilmemektedir.

26-) Uluslararası pazarlamada kullanılan mal politikaları nelerdir? (106)

 • Standardizasyon ve Uyarlama:
  Standart bir mal politikası takip edildiğinde, her müşterinin farklı arzu ve ihtiyacı tam olarak karşılanmasa bile onların genel olarak ihtiyacının karşılanacağı ümit edilir.
 • Mamul Farklılaştırılması ve Yoğunlaştırılmış Pazarlama:
  Ulusal Pazar için üretilmiş olan bir mal veya hizmet, uluslararası Pazar koşullarına göre önemli ölçüde uyarlanır veya bu pazarlar için yepyeni mal veya hizmetler üretilir.

27-) Uluslararası pazarlamada markalama stratejileri nelerdir? (112)

 • Aile markaları stratejisi
 • Üretici markası-dağıtıcı markası stratejisi
 • Marka yayılmasına karşı yeni marka stratejisi

FİNAL

1-) Uluslararası pazarlamada fiyatlandırmayı etkileyen faktörler nelerdir?

2-) Fiyatlandırma yapılırken güdülenen amaçlar nelerdir?

 • Cari karın maksimizasyonu
 • Hedef karlılık düzeyine ulaşma (yatırım/karlılık oranı)
 • Talep değişikliğinden yararlanma
 • Satış gelirlerinin maksimizasyonluğu
 • Fiyatlarda istikrar sağlama
 • Pazar payını koruma ve büyütme
 • Diğer mamullerin satışına yardım etme

3-) Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma yaparken hangi aşamalardan oluşan bir süreç yaşanmaktadır?

 • Talebin tahmini
 • Rakiplerin tepkisinin ölçülmesi
 • Pazar payının saptanması
 • Hedef pazara ulaştırılacak fiyat stratejisinin seçimi
 • İşletmenin mal, dağıtım kanalı ve satış çabalarıyla ilgili politikalarının göz önüne alınması
 • Fiyatın seçimi

4-) Fiyatlandırmada kullanılan yöntemler nelerdir?

Maliyet, talep ve rekabet

 • Maliyet esasına göre fiyatlandırma
 • Talep esasına göre fiyatlandırma
 • Rekabet esasına göre fiyatlandırma

5-) Geliştirilen yeni mamulün fiyatlandırılmasında izlenebilecek stratejiler nelerdir?

 • Pazarın kaymağını alma (başlangıçta yüksek fiyat) stratejisi.
 • Pazara derinliğine girme (başlangıçta düşük fiyat) stratejisi.

6-) Psikolojik fiyatlandırma stratejileri nelerdir?

 • Küsuratlı (kalanlı) fiyatlandırma
 • Sabit (değişmez) fiyatlandırma
 • Prestij fiyatlaması
 • Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma

7-) Uluslararası pazarlarda dağıtım kanalı seçimi neden önemlidir?

 • Pazarlama kanallarına yönelik kanallar, nihai kullanıcı veya diğer müşterilerin ödeyeceği fiyatı etkiler.
 • Kanallara yönelik politikalar, üretim kararlarıyla bağlantılıdır.
 • Kanal seçiminde önemli olan bir diğer unsur da kanal geliştirme sürecinin yavaş ve pahalı olabileceğidir.
 • Uluslararası pazarlama kanallarının belirlenmesinde, ekonomik faaliyetlerde görülen dalgalanmalar da özel bir öneme sahiptir.

😎 Uluslararası pazarlamada dağıtım kanalı seçilirken hangi kriterler dikkate alınmaktadır?

 • Malın temel müşterileri kimdir?
 • Mal nerede satışa sunuluyor?
 • Malın fiyatı nedir?
 • Aracıların stok bulundurması gerekiyor mu?
 • Sipariş durumu nasıl? Aracılar ne sıklıkla mal istiyor?
 • Sipariş ile teslim arasındaki süre ne kadardır?
 • Pazar özellikleri
 • Mamul özellikleri
 • Aracı özellikleri
 • İşletme özellikleri
 • Rekabet ve çevre özellikleri

9-) Uluslararası pazarlamada yer alan dağıtım kanalları nelerdir?

 • Dolaylı ihracatta yer alan aracılar
  • Pazarlama aracıları
  • Yerli tüccarlar, acenteler, bölgedeki alıcılar, komisyoncular, birlikler
 • Dolaysız ihracatta yer alan aracılar
  • Yurt içi ihracat bölümleri
  • Yurt dışı satış büroları
  • Gezici satıcılar
  • Yurt dışı dağıtıcılar ve acenteler
 • Yurt dışında üretim
  • Montaj yoluyla üretim
  • Lisans yoluyla üretim – Franchising ile üretim – Kontratla üretim

10-) Uluslararası pazarlamada uygulanabilecek dağıtım politikaları nelerdir?

 • Özel dağıtım (sınırlı dağıtım)
 • Seçimli dağıtım
 • Yoğun dağıtım

Bir Yorum Ekle