Ders Notları

Perakende Yönetimi Ders Notları – Pazarlama

1- Stratejik planlama sürecinin tanımı.

Stratejik planlama şirketin uzun vadeli nasıl bir şirket olacağını, hangi pazarlarda hangi ürünler ile rekabet edeceğini, ne gibi yatırımlar yapacağını ve kendini nasıl farklılaştıracağını içeren bir plandır.

 • Şirket olarak 5 yıl içerisinde ne kadar büyümeyi planlıyoruz?
 • Odaklanmak istediğimiz ürünler/kategoriler nelerdir?
 • Hangi coğrafyada rekabet etmek istiyoruz?
 • Rakiplerin planları nedir? Kendimizi nasıl farklılaştırabiliriz?
 • Müşterilerimiz ile ilişkilerimiz yeterli düzeyde mi?
 • Kurum performanslarını hangi metrikler ile ölçeceğiz? Vs gibi sorulara cevap aranır…

* Stratejik planlama sürecinin ilk aşamasını işletmenin tanıtımının yapılması oluşturmaktadır. Bu aşamada işletmenin misyonu ve vizyonu belirlenir. İşletme sahibi ya da yönetimin temel inançları, iş yapma anlayışı vs belirlenir.

 • İkinci aşamada ise Pazar ve finansal performans kadar, sosyal ve kişisel alanlarda orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenir.

 • Üçüncü aşamada, işletmenin dış ve iç çevresel koşulları ile işletmenin güçlü ve zayıf olduğu alanları içeren şu andaki durumu analiz edilir. (Bunun sonucunda çevresel fırsatlar ve tehditler tanımlandıktan sonra, amaçlara ulaşmayı sağlayacak stratejiler saptanır.)

2- Perakendecilikte planlama süreci aşamaları.

 • İşletmenin tanıtımının yapılması (AMAÇLARIN BELİRLENMESİ)
  Misyon ve Vizyonun belirlenmesi (Bir perakendecinin amaçlarının ve üstlenmeyi planladığı faaliyet alanının kapsamlı bir tanımıdır.) (Kısaca işetmenin vaatleridir. Bunlar işletmenin iş yapış tarzına, ticari ilişkilerine, müşterilerine, personellerine, tedarikçilerine, rakiplerine, devlet kurumlarına karşı tutumuna ve davranışlarına yansır.)
  Değerlerin ve temel politikaların belirlenmesi:
 • Durum analizinin yapılması
  Perakendecinin amaçlarına ulaşılabilmesi doğru bir strateji geliştirmesi gerekir. Strateji geliştirmede çevresel koşulların yanı sıra işletmenin zayıf ve güçlü yönlerinin analiz edilmesi de gerekir. İşletmeyle ilgili tehditler fırsatlar durum analiziyle belirlenir.
  Durum analizinde Yönetim yeteneği, finansal kaynaklar, operasyonlar, ticari kapasiteler, mağaza yönetim yetenekleri, yerleşim, müşteri bağlılığı gibi konular ele alınır.
 • Stratejilerin saptanması
  Strateji bir işletmenin uzun vadedeki yönelimi ve bakışıdır.
  Strateji geliştiren bir işletme amaçlarına ulaşmak için hangi yolu izleyeceğini, bu yolculuğu nasıl yapacağını, hangi değerleri benimseyeceğini belirler.
 • Faaliyet planlarının hazırlanması
  Stratejilerin uygulanmaya konması amacıyla yapılacak faaliyetleri belirginleştirmek için hazırlanan faaliyet planlarını içerir. Örneğin pazarlama, üretim ve finans üzerine yapılan planlardır.
  Pazarlama planı: Amacı ürünlerin ve hizmetleri satılmasını sağlamaktır.
  Üretim planı: Tüketicinin talebini istenilen miktarda ve nitelikte karşılamaktır.
  Finansal plan: Pazarlama ve üretim planlarıyla ilişki içindedir ve yeterli finansal kaynağın bulunmaması durumunda pazarlama ve üretim yolunda gitmez bu da finansal duruma yansır.
 • Planlama sürecinin değerlendirilmesi
  Stratejik planlama sürecinin tamamından bazı yararlar elde ederiz. Örneğin;

  • Perakendecinin amaçlarını ana hatları ile özetler.
  • İşletmenin kendisini rakiplerindne nasıl farklılaştıracağını öğrenmesini sağlanır.
  • Yasal, ekonomik ve rekabet koşullarına ilişkin bilgiler edinilmesini sağlar.
  • İşletmenin tüm çabalarının koordine edilmesini kolaylaşır.
  • Krizlerin önceden tahmin edilmesi ve önlemler alınması mümkün olur.Bu yararların sağlanabilmesi için planların sürekli olarak değerlendirilmesi ve problemli alanların düzeltilmesi gerekir.
   (Planlama sürecinin değerlendirilmesi, stratejik süreçteki yararlardan faydalanmamızı sağlar.)

3- Durum (SWOT) analizi nedir? Analiz sürecinde hangi yollar izlenir?

İşimizle ilgili alanlarda güçlü ve güçsüz yanlarımızı görmemizi,  gelecekte bizi bekleyen fırsat ve tehditlere karşı hazırlığımızı bugünden itibaren yapmamızı sağlayan eylemdir.

Durum analiz yapım süreci iki aşamadan oluşur.
– Birincisi durum araştırması ile veri bilgilerinin elde edilmesi,
– ikincisi analiz bilgilerinin sunulması.

           Araştırma sürecinde;

 • Güçlü yönler: Şirketimizin güçlü olduğu yanlar neler? Bunları bulmak için bazı değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Örneğin becerimiz, pazarlama gücümüz, finansal gücümüz, ilgili alandaki deneyimlerimizin değerlendirilmesi gerekiyor.
 • Zayıf yönler: Güçsüz olduğumuz yanlarımız nelerdir, bunları bulmak için bir takım değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Güçlü yönlerdekinin tam tersi olarak da kabul edebiliriz. Mali zorluklar, personel yetersizliği, deneyimsizlik vs… gibi durumlarda zayıf yönlerde değerlendirilir.
 • Fırsatlar: (Mevcutlar, olanaklar): İşletmemiz için hangi olanaklar mevcut? Şu anda yürüttüğümüz faaliyetle bağlantılı olarak başka bir alanda büyüme olanağımız var mı?
  Müşteri ilişkilerinin sağladığı faydaları, mali desteklerimizi vs değerlendiririz.
 • Tehditler: Gelecekte bizi hangi tehlikeler bekliyor? Bunları belirlememiz gerekir. Örneğin mali kriz olabilir, değerli bir personeli kaybetmemiz veya müşterilerimizi rakip firmalara kaptırma riskleri değerlendirilir.

Sunum aşamasında ise;

Analiz yoluyla elde edilen bilgiler sunuma hazırlanır. Sunum genellikle tablo ve grafik şeklinde olur.

İÇSEL (Güçlü yönler, zayıf yönler)
DIŞSAL  (Fırsatlar tehditler)

Bir Yorum Ekle