Ders Notları

Pazarlama İletişimi Ders Notları

İletişim Kavramı

Bilgi, düşünce, tutum, duygu ve davranışların bir kişi, grup ya da örgüt tarafından diğer kişi veya gruplara uygun semboller kullanarak aktarılmasına iletişim denir.

İletişim insanların semboller aracılığıyla anlamlar üretip yorumladığı ve etkileşim içinde olduğu sistemli bir süreçtir.

 • İletişim Bir Süreçtir: İletişim en önemli özelliklerinden biri iletişimin süregelen, her zaman hareket halinde olan, hep ileri doğru hareket eden ve sürekli olarak değişen anlamına gelen bir süreci ifade etmesidir.
 • İletişim Sistemlidir: İletişim, bir parçanın diğerini etkilediği ve birbiriyle ilişkili parçalardan oluşan bir sistemde meydana gelir.
 • Semboller: Dil ve çok sayıda sözsüz davranışı içerdiği kadar müzik ve sanatı da kapsar. Soyut olarak başka bir şeyi ifade eden her şey sembol olabilir.
 • Anlam: Anlamlar olaylara bahşedilen önem ya da olayların ne ifade ettiğidir. İletişimde anlamın iki düzeyi söz konusudur.
  İçerik düzeyinde anlam: Mesajın kelimesi kelimesine anlamıdır.
  İlişki düzeyinde anlam: İletişim kuranlar arasındaki anlamı ifade eder.

İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar

Göndericinin bilgiyi belirli semboller halinde kodlayıp, kodu çözen ve uygun şekilde cevap verebilecek bir alıcıya iletmesi durumunda iletişim ortaya çıkar. İletişim tanımlarından hareketle iletişim kavramının unsurları beş alt başlıkta incelenebilir.

 1. İletişim Tarafları: İletişimden söz edebilmek için en az iki taraf olmalıdır. Kaynak(gönderici) ve Alıcı (şifreyi çözen ve cevap veren taraftır.)
 2. İletişim Araçları: Mesaj, göndericiden alıcıya iletilen bir reklamın altında yatan fikir veya konu ya da bilgidir.
 3. İletişim Fonksiyonları: Kodlama, kodun çözülmesi, cevap vermek ve geri besleme iletişimin fonksiyonlarını oluşturur.
 4. Gürültü: Mesajın kodlanmasından çözümlenmesine kadar iletişimin kötü işlenmesine ya da tümüyle engellemesine neden olan bütün unsurlar gürültüdür.

İletişimin Süreci Modeli

İletişimin en önemli özelliklerinden biri “bir süreç” olmasıdır. İletişim sürecindeki unsurlar birbirleri ile etkileşim halindedir.

 • Doğrusal Modeller: En eski modellerden biri olan doğrusal ya da tek yönlü modeller, iletişimi bir insanın bir diğerini etkilediği bir süreç olarak açıklamaktadır. …… (eksik bilgi)
 • Etkileşim Modeli: Doğrusal modellerin en önemli eksiklikleri iletişimin tek yönlü kabul edilmesiydi, göndericiden alıcıya doğru…… (eksik bilgi)
 • İşlemsel Modeller: ……………….

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlama İletişimi Kavramı

Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre pazarlama iletişimi; bir pazarla iletişim  kurmak için kullanılan düzenli tutundurma mesajları ve ilişkili medya şeklinde tanımlanmaktadır.

“Pazarlama iletişim mesajları; dijital medya, yayın, radyo, tv ve posta aracılığıyla iletilir.”

Tanım 2: İşletmelerin satışını gerçekleştirdiği ürünler veya markalar hakkında doğrudan ya dolaylı olarak müşterileri bilgilendirmek , ikna etmek ve onlara hatırlatmada bulunmak amacıyla kullandıkları araçlar pazarlama iletişimi olarak adlandırılır.

Pazarlama İletişimin Doğası

Pazarlama; değişim ile müşterilerine değer iletmek için örgütlerin geliştirdikleri pazarlama karması stratejilerinden oluşmaktadır. İletişim ise bireyler arasında ya da örgütler ile bireyler arasında paylaşılan anlamları ulaştıran bir sistemdir.

Pazarlama iletişimde kullanılan yöntemlere pazarlama iletişimi karması adı verilir.

Pazarlama iletişimi karması beş ana iletişim yönteminden oluşur;

 1. Reklam: Belirli bir sponsorun mal, hizmet ya da fikirlerinin ücret karşılığında gerçekleştirilen her türlü kişisel olmayan tanıtımı ve tutundurulmasıdır.
 2. Satış Tutundurma: Bir mal ya da hizmetin denenmesini veya satın alınmasını desteklemek için kısa dönemli çeşitli teşviklerdir.
 3. Hakla İlişkiler ve Halka Benimsetme (Pazarlama halkala ilişkileri): İşletmenin imajını ya da kendine has ürünlerini tutundurmak veya korumak amacıyla tasarlanmış çeşitli programlardır.
 4. Doğrudan Pazarlama: Özel müşteriler ve potansiyel müşteriler ile doğrudan iletişim kurmak ya da tepki almak veya onlarla diyalog kurmak amacıyla posta, telefon veya internet kullanılmasıdır.
 5. Kişisel Satış: Tanıtım yapmak, soruları cevaplamak ve siparişleri tedarik etmek için bir ya da daha fazla potansiyel alıcı ile yüz yüze etkileşimde bulunmaktadır.

ETKİLİ İLETİŞİM GELİŞTİRME AŞAMALARI

Etkili bir iletişim kurmak için sekiz basamaktan oluşan bir süreç takip edilir.

 1. Hedef kitlenin belirlenmesi
 2. Amaç ve hedeflerin tespiti
  * Kategori ihtiyacı:
  * Marka farkındalığı:
  * Marka tutumu:
  * Marka satın alma niyeti:
 3. İletişimin dizayn edilmesi
  * Kişisel kanallar (Savunucu kanallar, Uzman kanallar, Sosyal kanallar)
  * Kişisel olmayan kanallar (kitlesel kanallar)
 4. İletişim kanallarının belirlenmesi
 5. İletişim bütçesinin ortaya konması
  * Katlanılabilir miktar metodu:
  * Satışların yüzdesi:
  * Rakiplerin harcamalarını esas alma metodu:
  * Amaç görev metodu:
 6. Medya karması kararı
 7. Sonuçların ölçümü
 8. Bütünleşik pazarlama

Bir Yorum Ekle